Voorwaarden

Tjalktehuur
Dagtochten
Zwerftochten
Reserveren
Over Jouke
Ligplaats
Logboek 2013
Zeiltekens
Contact

 

info@tjalktehuur.nl
Tel: 036-5229070

Volg ons op Facebook

Nieuws
Zwerftochten
Nieuw grootzeil
Keuken
Walstroom
Marifoon
Nieuwe Fok
Zonnepaneel
GPS
Nu ook Dagtochten

Prijslijst Voorwaarden

Huurder: Is de persoon die niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf het schip huurt voor het maken van een dagtocht met schipper of een meerdaagse zwerftocht met schipper. De huurder is een natuurlijk persoon van tenminste 18 jaar oud.

Verhuurder: Verhuurder is de eigenaar van de boot, zijnde natuurlijk persoon Gatze Rienstra, woonachtig te Zeewolde. Het schip is in particulier eigendom van de verhuurder en wordt niet bedrijfsmatig verhuurd.

Het Schip: De tjalk "Jouke", lengte 10 meter, breedte 2.97. Eigenaar Gatze Rienstra. Reguliere ligplaats Broek-Noord (Friesland).

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder inzake een zeiltocht met het schip. Aan een zeiltocht kunnen tot 6 personen deelnemen. In overleg met de schipper is het eventueel mogelijk met een iets grotere groep te varen.
 2. Door aanvaarding van de reservering (middels een aanbetaling) en/of door feitelijke deelname aan een zeiltocht aanvaarden huurder en alle overige deelnemers de overeenkomst en deze voorwaarden.
 3. De huurder ontvangt na aanmelding van een reservering een bevestiging met vermelding van de huurkosten en de huurvoorwaarden. De overeenkomst is pas definitief na bijschrijving van de aanbetaling van 100,- op girorekening 4656634 van G. Rienstra. Indien de aanbetaling niet binnen 14 dagen door verhuurder is ontvangen, is verhuurder vrij het schip aan anderen te verhuren.
 4. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het schip zijn voor rekening van de verhuurder, hieronder vallen de brandstofkosten en drinkwaterverbruik. Overige kosten zijn voor rekening van de huurder, hieronder worden o.a. verstaan haven-, brug-, sluis- en liggelden.
 5. Kosten van eten en drinken of ander persoonlijke uitgaven zijn voor rekening van huurder. Volgens traditioneel gebruik verzorgt de huurder ook het eten en drinken van de schipper.
 6. De betaling van het volledige huurbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode bijgeschreven te zijn op girorekening 4656634.
 7. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de verhuurder de annuleringskosten van 100,- verschuldigd. Bij annuleren binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledige verhuurbedrag verschuldigd.
 8. Boven windkracht 5 wordt er niet gevaren. Ook andere weersomstandigheden (waaronder zware onweersbuien etc.) kunnen aanleiding zijn om niet uit te varen. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder. In een dergelijk geval heeft de huurder naar keus recht op retournering van de betaalde bedragen of het laten plaatsvinden van de zeiltocht op een latere in overleg vast te stellen datum.
 9. Deelnemers dienen de instructies van de verhuurder (schipper) ten allen tijde op te volgen. Zulks in het belang van de veiligheid van schip en opvarenden.
 10. Het is niet toegestaan om spanningsomvormers (zoals adapters van 12V naar 230V) te gebruiken. Het boordnet is hier niet op berekend. Spanningsomvormers zijn brandgevaarlijk.
 11. Huurder en verdere opvarenden nemen deel voor eigen rekening en risico. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of door letsel of overlijden van een deelnemer of enigerlei andere (vermogens)schade hoe ook genaamd, veroorzaakt door, tijdens of in verband met een zeiltocht.
 12. Bij annulering door verhuurder in geval van overmacht (waaronder een (ernstig) defect aan de boot) of twijfel aan de identiteit van huurder of anderszins geldige redenen, zal verhuurder de betaalde bedragen van de gederfde huurperiode retourneren aan huurder. Alle andere vergoedingen of aansprakelijkheden van verhuurder zijn uitgesloten.
 13. Verhuurder is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien huurder zich niet aan de verplichtingen uit deze overeenkomst houdt, onverminderd het recht volledige schadevergoeding te vorderen. Kosten, in en buiten rechte, als gevolg van niet nakoming van deze overeenkomst door huurder, komen voor rekening van huurder. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Aansprakelijkheid van verhuurder anders dan dwingend recht of als boven vermeld wordt uitgesloten.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 05-01-2013

www.tjalktehuur.nl.jpg (149969 bytes)

www.tjalktehuur.nl PICT0063.JPG (482021 bytes)

Fok te loevert.jpg (285028 bytes)

P7301195 droogvallen bij een plaat www.tjalktehuur.nl.JPG (1813546 bytes)

Tjalktehuur.nl 2008 Groene Strand Terschelling.JPG (109873 bytes)

tjalktehuur.nl 2008 bij een plaat.JPG (139427 bytes)

IMG_1044 drooggevallen.jpg (102955 bytes)

IMG_0101 op het ijselmeer 800.JPG (77005 bytes)

Jouke in de haven.jpg (37619 bytes)

IMG_1739.JPG (75854 bytes)

IMG_1983.JPG (56584 bytes)

IMG_1620.JPG (333068 bytes)

IMG_2162 Riekje lachend na de schilderbeurt 800.jpg (88864 bytes)

IMG_0470 640x480.jpg (83225 bytes)

Dagtocht Zeilen. Platbodem charter klassieke Tjalk  Temidden van de Friese meren. Zeiltochten in stijl  Zwerftocchten en Dagverhuur met schipper
--------------------------------------------------------------------
Vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@tjalktehuur.nl
Deze site is met de grootste zorg samengesteld, aan de inhoud en de informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Copyright 2005-2014 Gatze Rienstra